Svenska English German Danish Start Nyheter Information Boka Partners Kontakt
 


Paddla i Naturreservat Pieboda

Halens östra strand har nu utökats med Pieboda Natureservat

Länstyrelsen i Blekinge Län tog i december 2015 beslut om att inrätta ett Naturreservat i Pieboda i Olofströms Kommun. Området ligger mellen Halens Natureservat samt Ekopark Raslången. Detta innebär att sjön Halen till största delen kommer att ligga i Naturreservat.  

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturreservat/pieboda.html

Pieboda

Naturreservatet ligger på bitvis branta sluttningar vid sydöstra sidan av sjön Halen. Det är ett stort sammanhängande lövskogsområde med naturskogsartade bokskogar och sumpskogar, ett våtmarkskomplex och betade hagmarker på gammal åkermark. Här finns höga naturvärden knutna till bokdominerade ädellövskogar och våtmarker. Du kan vandra på Blekingeleden och andra stigar i området, eller paddla kanot hit på sjön Halen.

Bokskog har funnits här åtminstone sedan 1600-talet. Marken inom reservatet var tidigare utmark till gårdar och torp. Under 1800-talets folkökningstider etablerades flera torp och gårdar i området. På Boafalls backe finns rester av ett äldre odlingslandskap med odlingsrösen, en stenmursomgärdad äldre väg och små hagar. Det området är nu betesmark.

I naturreservat Pieboda är det enligt föreskrifterna inte tillåtet att göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. Det är inte heller tillåtet att skada eller elda död ved man finner i naturen. 

 

 
 
Klicka för större bilder.